Tình thơ

  • 15-03-2019
  • |
  • Nguyễn Thạch Ngọc Thảo

Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ

Street

Dáng vấp em thơ ngây hồn nhiên của tôi đây rồi